Vedtægter
for

Motionssvømmeklubben – Viborg


§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Motionssvømmeklubben – Viborg.
Klubbens hjemsted er Viborg Kommune.

 

§ 2. Formål

Klubbens formål er at give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke motionssvømning.

 

§ 3. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte klubbens formål. Børn
under 7 år kan ikke optages som selvstændige medlemmer.

 

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes hvert forår inden udgangen af maj
måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel pr. brev og/eller annoncering i
den lokale dags- og/eller ugepresse.
Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der har betalt forfaldent
kontingent.
Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag om ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 2
måneder før generalforsamlingen og skal fremgå af indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.
Vedtægtsændringer eller beslutning om opløsning af klubben kræver dog
mindst 2/3 stemmeflertal blandt de mødte medlemmer.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller mindst 25 medlemmer skriftligt anmoder om det. I sådanne
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, anmodningen er
fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelsesfrist for ekstraordinær
generalforsamling er 2 uger.

 

§ 6. Klubbens daglige ledelse

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer, som vælges
for 2 år ad gangen. Formand vælges i ulige år. Kasserer og sekretær i lige år.
Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.
I tilfælde hvor et af bestyrelsens medlemmer får forfald, og suppleanten skal
indtræde i bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende
generalforsamling.
Stk. 2. Af hensyn til det praktiske samarbejde med Gymnastik-og
Idrætshøjskolen – og hvis den pågældende indvilger i det – er svømmehallens
bademester ”født ikke betalende medlem” af klubben samt tilforordnet i
bestyrelsen. Bademesteren deltager uden stemmeret i bestyrelsens ordinære
møder.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet føres af kassereren, der også fører klubbens kartotek over
medlemmer.
Kassereren skal så vidt muligt have bopæl i Viborg Kommune.
Regnskabet revideres af den valgte revisor.
Der påhviler ikke klubbens og bestyrelsens medlemmer nogen personlig
hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben.

 

§ 8. Tegningsret

Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder
disponeringsret vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved
underskrift af formanden og yderligere et medlem af bestyrelsen i foreningen.
Dokumenter vedrørende lån i, samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom
skal underskrives af den samlede bestyrelse.

 

§ 9. Opløsning af klubben

Stk. 1. Opløsning af klubben kan ske som anført ved ændring af vedtægter (§ 4,
stk. 4-5) eller ved en ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 5.
Stk. 2. Ved en evt. opløsning af klubben skal klubbens aktiver anvendes til
formål svarende til formål nævnt i § 2 og efter den opløsende
generalforsamlings nærmere bestemmelse.

 

§ 10. Datering

Klubbens første vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den
8/3-97, og ændret til ovenstående på den ordinære generalforsamling den 6.
april 2000.
§ 8 er vedtaget på generalforsamlingen den 3. april 2001.